fbpx

Pogosta vprašanja

Seznam pogostih vprašanj o naših infrardečih panelih. V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Ne, dovolj je le občasno čiščenje z nevtralnimi detergenti.

Ni nujno, potrebujete le dve luknji v steni, dva stenska vtiča (priložena) in električno vtičnico v bližini.

Temperatura je na dotik nižja kot pri običajnem radiatorju. Nevarnost, da bi se opekli vi, vaši otroci ali živali, ne obstaja.

En panel omogoča ogrevanje celotne sobe s precejšnjimi prihranki in toplotnim udobjem.

Paneli Celsius in Fahrenheit imajo računalniško podprte nadzorne enote in absorpcijski sistem, sorazmeren z razliko med nastavljeno in zaznano temperaturo, kar pomeni: ko je dosežena želena temperatura, paneli postopoma zmanjšujejo porabo energije, dokler ne dosežejo ničelne porabe (običajno, ko obratujejo na polno, porabijo 50 % manj moči).

Z nadzorno enoto panelov Celsius je mogoče programirati 6 časovnih terminov z različnimi temperaturami za vsak dan v tednu; vsaka nadzorna enota ima vhod za katerikoli univerzalni sistem avtomatizacije doma, medtem ko imajo paneli Fahrenheit nadzorne enote z LED zasloni, nastavite pa lahko le eno temperaturo. Pri panelih Fahrenheit pa se za majhno doplačilo lahko tudi namesti nadzorne enote, ki jih imajo paneli Celsius.

Da, infrardeči grelni paneli delujejo s priklopom na navadno električno omrežje z običajnim napajanjem 220/230 V.

Ne, za delovanje ni potrebno povečati priključne moči.

Običajno ni potrebno povečevati priključne moči, tudi če panele uporabljamo za ogrevanje celotne hiše.

Ne, paneli so zasnovani tako, da imajo reducirano porabo, upravljanje nadzorne enote pa omogoča maksimalno prilagoditev absorbirane moči.

Da, ker ogrevajo in hkrati sanitirajo prostor. Infrardeči grelni paneli namreč ustvarjajo enakomerno in homogeno temperaturo v prostoru, kar zmanjšuje stopnjo vlažnosti in s tem ustvarja bolj zdravo okolje. Zaradi visoke stopnje električne izolacije so primerni tudi za namestitev v vlažnih okoljih, npr. v kopalnicah.

Da, z enakomernim segrevanjem površin se odpravlja tudi plesen, bakterije in virusi.

Vsi paneli Celsius in Fahrenheit imajo 5 let garancije (garancijo je mogoče podaljšati do 15 let). Življenjska doba panelov je predvidoma 50 let (ker pa ni nobenih komponent, ki bi se obrabljale, je dejanska življenjska doba skoraj neomejena).

Da, a se v primeru stropnega ogrevanja donos zmanjša. Oglejte si naš Fahrenheit EP1 / A stropni panel.

Priporočljivo je, da ga namestite na sredo najhladnejše stene v prostoru, 5 do 15 cm od tal.

Drugačen položaj namestitve ne vpliva na delovanje, temveč le na energetsko učinkovitost.

Nikakor! Mikrovalovi segrejejo hrano in pijačo na način, da delujejo na molekule vode – sprožijo hitrost njihovega gibanja; infrardeči žarki so pa ekvivalentni sončnim žarkom – segrejejo površine in ne spreminjajo gibanja molekul.

Na ta način lahko upravljamo ogrevanje in temperature v posameznih prostorih. V hiši so lahko različne potrebe po temperaturah v posameznih prostorih: če na primer sonce sije v eno sobo in jo (dodatno) ogreva, bo želena temperatura v sobi dosežena z manj porabljene energije; če bi imeli zgolj en detektor v sobi, kamor sonce ne posije, ta ne bi zaznal povišanja temperature v sobi na sončni strani, in bi tako ogrevanje delovalo po nepotrebnem. Drug primer: ko vstopimo v hišo, z odpiranjem vrat ohladimo predsobo (kjer je običajno nameščen termostat) – pri našem sistemu se bo temperatura panela dvignila le tam, ne da bi vplivala na ostale panele. Pri klasičnih sistemih pa bi po nepotrebnem zvišalo temperaturo v celotni hiši.

Imate še kakšno vprašanje?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

  Če želite zahtevati osebno svetovanje glede porabe, ki bi jo imeli s sistemom Celsius in Fahrenheit, in prilagojeno ponudbo: prenesite datoteko "Podatki za izračune in oceno", napišite vse zahtevane podatke in jih naložite v spodnji obrazec ali nam jih pošljite na info@celsiuspanel.it .

  Podatkovno datoteko za izračune in ocene priložite s popolnimi informacijami in navedenim zemljevidom (če je na voljo).
   


  Privacy Policy

  Version: 2 - Policy date: 18/10/2022

  La presente informativa descrive le modalità di gestione dei dati del presente sito internet www.celsiuspanel.it, viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali” ovvero “GDPR”) ("codice in materia di protezione dei dati personali") e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

  L'informativa è resa da Tesi Group Srl in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso il sito sopra menzionato (sono esclusi pertanto altri siti web o spazi elettronici di titolarità di terzi raggiungibili attraverso link, anche se presenti sulle pagine di questo sito).

  La raccolta dei dati degli utenti avviene attraverso la compilazione di moduli elettronici di richiesta informazioni presenti nelle pagine del sito; l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte del titolare del presente sito viene richiesta esplicitamente all'utente attraverso la selezione dell'apposito check di conferma riportato sul modulo.

  Prima di inoltrare qualsiasi richiesta, gli utenti sono inviati a leggere la presente informativa che specifica limiti, finalità e modalità del trattamento dei dati.

  1. Titolare, Responsabili e Autorizzati al trattamento

  Il Titolare e Responsabile del trattamento è: Tesi Group Srl
  con sede legale in Via Cassio, 14 - 25015 Desenzano d/G Loc. Rivoltella del Garda BS
  telefono: +39 3314133386
  fax: +39 0302055020
  email: info@celsiuspanel.it
  email PEC: tesigroup@legalmail.it

  Oltre che dai dipendenti e collaboratori di Tesi Group Srl, il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da soggetti terzi, ai quali l'azienda affida talune attività (o parte di esse) connesse o strumentali allo svolgimento dei trattamenti o all'erogazione dei servizi richiesti. In tale evenienza gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi, cotitolari, o verranno nominati Responsabili o incaricati del trattamento.

  2. Tipologia di dati trattati

  2.1 Dati di navigazione

  I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

  Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

  Tali dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito.

  Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.

  2.2 Dati forniti volontariamente dagli utenti

  L'invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni attraverso i moduli elettronici o attraverso la posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente (che risulta necessario per poter rispondere alle richieste) nonché degli eventuali altri dati personali richiesti dal modulo oppure inseriti nel messaggio.

  I dati acquisiti verranno trattati da parte del titolare e/o da terzi, unitamente ai quali il titolare fornisce il servizio richiesto dall'utente. I dati verranno trattati per rispondere alla richiesta o per la fornitura del servizio; potranno anche essere utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali relative a prodotti, servizi ed iniziative offerte da Tesi Group Srl. La comunicazione dei dati a terzi avverrà solo nel caso in cui questa sia necessaria al fine di ottemperare alla richiesta ricevuta.

  2.3 Finalità del trattamento per invio di newsletter periodiche

  Con il consenso dell'interessato, Tesi Group Srl potrà utilizzare i dati forniti volontariamente al fine di inviare periodicamente messaggi tramite posta elettronica (newsletter) contenenti informazioni di interesse riguardo a Tesi Group Srl ed alla sua attività.

  Per l'invio di newsletter acquisiamo il consenso - specifico e separato - dell'interessato, il quale è fin da ora informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporterà conseguenza alcuna (se non quella di impedire l'invio periodico della newsletter).

  L'interessato può richiedere in ogni momento la rimozione dal servizio di newsletter utilizzando i link presenti nelle email ricevute, oppure scrivendo all'indirizzo: info@celsiuspanel.it.

  3. Destinatari dei dati personali

  Nell’ambito delle indicate finalità, i Suoi dati potranno essere utilizzati tramite piattaforme online per la gestione di comunicazioni necessarie esclusivamente al normale espletamento dei servizi resi da Tesi Group Srl.

  4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi

  I Suoi dati personali potranno essere trasferiti ai soggetti terzi indicati all’art. 3 della presente informativa stabiliti in Paesi non appartenenti all’UE, il tutto sempre in conformità ai principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR relativamente alla sussistenza di garanzie adeguate rese dal soggetto stesso.

  5. Modalità del trattamento

  Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o manualmente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

  I dati personali verranno conservati solamente per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento e, in particolare:

  • per i dati indicati all’art. 2.1., per il tempo necessario allo svolgimento delle attività specificate, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito;
  • per i dati indicati all’art. 2.2., per il tempo necessario allo svolgimento dei servizi richiesti a Tesi Group Srl o replicare alle richieste effettuate, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito;
  • per le finalità indicata all’art. 2.3. (marketing) per 48 (quarantotto) mesi dal momento del rilascio dello specifico ed espresso consenso al trattamento da parte degli utenti/visitatori.

  6. Facoltatività del conferimento dei dati

  A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti sono liberi di fornire (o non fornire) i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

  7. Diritti degli interessati

  I clienti/utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito indicati.

  a. Accesso ai dati personali: ottenere conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati loro riguardanti, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: finalità, categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso;

  b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che li riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne l’utilizzo in futuro.

  c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi correlati alla loro situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di natura pubblica o per il perseguimento di un legittimo interesse degli stessi.

  d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto prestabilito, i clienti/utenti potranno ricevere in un formato strutturato, in formato .testo o analogo, i dati loro riguardanti.

  e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, ricerche di mercato e profilazione degli utenti; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;

  f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD che recita: “Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. “; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.

  I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.

  Le richieste relative all’esercizio dei diritti elencati saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.

  8. Cookies

  Puoi trovare tutte le informazioni riguardo a cosa sono e come vengono utilizzati i cookies sul presente sito visitando la pagina dell'informativa sull'utilizzo dei Cookies da parte del sito web.

  9. Modifiche alla presente informativa

  La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo (ad esempio variazioni alle normative, oppure all'introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo gli utenti a verificare le modifiche consultando periodicamente questa pagina.

  Acconsento

  Prebral sem politiko zasebnosti (vidno zgoraj ali na povezavi Izjava o zasebnosti) in se strinjam s pošiljanjem in obdelavo svojih osebnih podatkov. *

  * obvezni podatki